Оваа публикација е изработена со поддршка на Европска унија. Содржината е одговорност само на ОРТ и РЕЦ и во ниеден случај не ги рефлектира ставовите на ЕУ.